صورت اجاره دکاکین جنب خانه اسکندر وهاب از ۱۲۹۶-۱۳۰۴ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت دریافت کرایه دکاکین جنب خانه اسکندر وهاب از ۱۲۹۶-۱۳۰۴ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۴۷۴
موضوع اثر : صورت اجاره
تاریخ خلق : از ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۴) تا ۱۳۰۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان