قطعه نستعلیق ممتاز.قلم مشقی .چلیپا صفویه

نظر شما:

یک قطعه نستعلیق ممتاز.قلم مشقی .صفحه پردازی :چلیپایی .کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی.مرکب :مشکی .راقم :حسن شاملو (امیرالامرا خراسان در زمان صفوی ).بین سطور طلا اندازی منقش ومحرر به سفیدآب.حاشیه :تسمه اندازی با نقوش حل کاری برزمینه بنفش ونباتی .پاسپارتو :به نخودی .کمند به طلایی باتحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۱۲۳
پدید آورندگان : حسن شاملو (شاعر، خوشنویس)
موضوع اثر : رباعی از خود خوشنویس
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ دست سازآهار مهره نخودی ، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذدست ساز آهار مهره نخودی ، طلا اندازی منقش و محرر، تسمه اندازی منقش، حل کاری، جدول کشی، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : هنر(در حال نمایش)
اهداکننده : بانو عزت ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان