پاکت نامه ارسالی به طهران به ملک التجار ۱۳۱۲ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

پاکت نامه ارسالی به طهران به ملک التجار ۱۳۱۲ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۰۰
موضوع اثر : پاکت نامه
تاریخ خلق : ۹ جمادی‌الثانی ۱۳۱۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : آبی
برچسب‌ها : حکم, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان