اشیاء پیشنهادی

فقه جعفری

الفوائدالصمدیة

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • محمدبن حسین شیخ بهائی محمدبن ملامیرزا متولی
نامه‌های فارسی

رقم مبارک قبل از سلطنت بمیرزا محمدرضای متولی

  • دوره تاریخی: صفویه
  • میرزا محمد رضای متوالی
نامه علی مدنی متولی مقبره نواب عالیه به عبدالعزیز جهانسوز

نامه

  • دوره تاریخی: قاجاریه
رسید دریافت وجه توسط شیخ علی مدنی  متولی مقبره نواب عالیه در کربلا

نامه

  • دوره تاریخی: قاجاریه
نامه حاجی شیخ علی متولی مقبره نواب عالیه در کربلا به علی اشرف میرزا

نامه

  • دوره تاریخی: قاجاریه

نظر شما: